کاروانسرای سن سن
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: کاروانسرای سن سن
عنوان‌های فرعی : ایوان، ورودی، ایوانچه، آب انبار، صفویان
عنوان سند: Tsensen
پدید آورنده: ژول لورانس (Jules Laurens)
نوع: نقاشي
تاریخ / دوره تاریخی: 1846- 1848 م. (قاجاریان)
متون موجود در سند:
منبع: Beaux-arts de Paris, l'ecole nationale superieure

http://www.ensba.fr/ow2/catzarts/voir.xsp?id=00101-3750&qid=sdx_q0&n=294&sf=&e= (accessed March 16, 2022)

مکان: کاشان، استان اصفهان
شماره بازیابی: 106854
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: