آب انبار (؟)
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: آب انبار (؟)
عنوان‌های فرعی : چهارطاقی (؟)، منزلگاه (؟)، راه
عنوان سند: Road from Tehran to Hisfahan
پدید آورنده: ژول لورانس (Jules Laurens)
نوع: نقاشي
تاریخ / دوره تاریخی: 1846- 1848 م. (قاجاریان)
متون موجود در سند:
منبع: Beaux-arts de Paris, l'ecole nationale superieure

http://www.ensba.fr/ow2/catzarts/voir.xsp?id=00101-3698&qid=sdx_q1&n=160&sf=&e= (accessed March 16, 2022)

مکان: -
شماره بازیابی: 106809
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: