باغ
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: باغ
عنوان‌های فرعی : چهارباغ، جوی، حوض، کرت بندی، خیابان، فرش
عنوان سند: Garden Carpet
پدید آورنده: -
نوع: نقش اشياء
تاریخ / دوره تاریخی: حدود 1800 م. (قاجاریان)
متون موجود در سند: Formal design with streams, fish, trees and shrubs motif.
منبع: https://digitalcollections.library.harvard.edu/catalog/HUAM216960_URN-3:HUAM:74534_DYNMC (accessed July 12, 2021)مکان: -
شماره بازیابی: 106043
توضیح نگارستان: در بخش متون موجود در سند، توضیحات درج شده در سایت منبع آمده است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: