باغ
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: باغ
عنوان‌های فرعی : چهارباغ، حوض، جوی، کرت بندی، خیابان
عنوان سند: -
پدید آورنده: -
نوع: نقش اشياء
تاریخ / دوره تاریخی: حدود 1800 م.
متون موجود در سند:
منبع: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/67.156/ (accessed January 4, 2020)مکان: -
شماره بازیابی: 101596
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: