دکان پارچه فروشی
شناسنامه سند
عنوان اصلی: دکان پارچه فروشی
عنوان‌های فرعی : بازار، سکو، نقش قلمدان
عنوان سند: LES ACQUISITIONS D'UNE NOUVELLE MARIEE DANS LE BAZAR AUX ETOFFES. D'apres un kalamdan peint. (Collection de I'auteur.)
پدید آورنده: -
نوع: نقش اشياء
تاریخ / دوره تاریخی: -
متون موجود در سند:
منبع: D'Allemagne,Henry-René. Du Khorassan au pay des Backhtiaris, trois mois de voyage en Perse. Paris, Hachette, 1912.

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:46521277$477i (accessed December 16, 2021)

مکان: -
شماره بازیابی: 106257
توضیح نگارستان: این سند، برگرفته از کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری»، اثر هانری رنه دالمانی است.
شرح سند
-
www.Negarestan.info