روستای زنگویه
شناسنامه سند
عنوان اصلی: روستای زنگویه
عنوان‌های فرعی : برج، قلعه، آب انبار
عنوان سند: ZANGU MAMELAY, LOOKING NORTH IN THE MARZ HAFTAWAN VALLEY
پدید آورنده: Samuel Butcher
نوع: نقاشي
تاریخ / دوره تاریخی: 1893 م. (قاجاریان)
متون موجود در سند:
منبع: Butcher, Samuel. Persia 1888, From Rishir to Bunder Abbas. Simla:printed at the government central printing office,1894.

https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100079542697.0x000025 (accessed September 12, 2021)

مکان: خنج، استان فارس
شماره بازیابی: 105757
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
www.Negarestan.info