باغ
شناسنامه سند
عنوان اصلی: باغ
عنوان‌های فرعی : چهارباغ، حوض،جوی، آبنما، کرت بندی، خیایان
عنوان سند: -
پدید آورنده: -
نوع: نقش اشياء
تاریخ / دوره تاریخی: -
متون موجود در سند:
منبع: http://www.electrummagazine.com/2011/07/paradise-gardens-of-persia-eden-and-beyond-as-chahar-bagh/ (accessed January 4, 2020)مکان: -
شماره بازیابی: 101599
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
www.Negarestan.info