عمارت
شناسنامه سند
عنوان اصلی: عمارت
عنوان‌های فرعی : بام شیبدار، رودخانه، بنای مطبق، ورودی، بنای مدور
عنوان سند: -
پدید آورنده: -
نوع: نقش برجسته و كاشي
تاریخ / دوره تاریخی: دوره قاجار
متون موجود در سند:
منبع: www.negarestan.info, 1396

ضلع جنوب حیاط کاخ گلستان، تهران، استان تهرانمکان: -
شماره بازیابی: 101497
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
www.Negarestan.info